mergeidngram

コマンドの解説

複数のID n-gram を合算し,単独のID n-gramを標準出力に出力する.

呼び出し形式

    mergeidngram [options] idngram1 idngram2 ...

オプション

-n 長さ
n-gramの長さを指定する.
-ascii_input
入力にascii形式を使う.
-ascii_output
ascii形式で出力する.

参照項目

mixidngram